Arantxa – INTRO (K-2), Tuesday and Thursday, 7:00pm to 7:30pm